Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we doen al het mogelijke opdat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Marc Florquin
Provincieplein 1
3010 Leuven
nieuwsbrief@marcflorquin.com

  Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Marc Florquin verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam en e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen nl. het verzenden van nieuwsbrieven.

  Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

  Bewaartermijn

Marc Florquin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik bewaard.

  Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

  Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  Wijziging privacy statement

Marc Florquin kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


Nieuwsbrief

" Socialisme beleef je met je hart en
voer je uit met je verstand. " Logo spa